Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely

Primary School Dani Gergely GHIMES -FAGET

 


RAEI 2016-2017

RAEI – Partea a II-a

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. crt Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
1 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor şcolare

3 Creşterea satisfacţiei personalului şcolii, elevilor şi a părinţilor la 100%
Eficientizarea procesului instructiv- educativ
Creşterea interesului elevilor pentru studiu prin folosirea mijloacelor de învăţământ permanent Director
Şefi comisii discipline

Reabilitare 16 săli de clasă
Reamenajare bibliotecă şi sală de informatică
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 95%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor,cabinetelor, etc., la planul de şcolarizare prognozat şi realizat

2 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Dotarea spatiilor administrative adecvat tipului de activitate 3 Achizitionarea de consumabile si utilizarea lor judicioasa permanent Director
Contabil şef Fonduri centrale si resurse proprii realizate
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :utilizarea raţională a materialelor şi consumabilelor pentru sectorul administrativ
3 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Localizarea cu usurinta a spatiilor

Realizarea rampelor si cailor de acces pentru elevii cu nevoi speciale 3 Realizarea accesibilitatatii spatiilor auxiliare pentru toti elevii Noiembrie 2017

Martie 2018 Echipa managerială
CA Semnalizarea corespunzatoare fiecarui spatiu

Pentru fiecare spatiu cel putin o cale de acces
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :asigurarea accesibilităţii la spaţiile auxiliare, inclusiv pentru elevii cu nevoi speciale şi localizarea uşoară a spaţiilor
4 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Utilizarea de catre elevi a bibliotecii, la sala de lectura conform programului
Accesul elevilor la serviciile de consiliere si orientare 3 Eficientizarea utilizarii spatiilor auxiliare Permanent Director
Bibliotecar

Utilizarea spaţiilor auxiliare 100% conform programului de funcţionare
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: Cresterea numarului de elevi la 90% care au utilizat sala de lectura si biblioteca;
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : eficientizarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea sălii de lectură
5 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Activitati extracurriculare locale, judetene, nationale
Popularizarea activitatilor extracuriculare si a rezultatelor acestora 5 Marirea impactului rezultatelor activitatilor extrascolare asupra elevilor, parintilor, comunitatii Permanent Responsabil proiecte educative
Manager
Proiecte educative locale, judeţene, naţionale
Protocoale de colaborare
Articole în ziarul şcolii
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: Cresterea numarului de cadre didactice şi elevi implicaţi în activităţi extraşcolare la 90%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : Definirea personalităţii şcolii şi creşterea prestigiului, îmbunătăţirea imaginii
6 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Revizuirea ofertei educaţionale şi a PDI 6 Introducerea de noi opţionale
Parteneriate cu agenţi economici Octombrie 2017
Martie 2018 Echipa managerială
Comisia pentru curriculum
CEAC Oferta educaţională promovată la nivelul comunităţii
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 75%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : diversificarea ofertei educaţionale

7 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Elaborarea de către fiecare comisie metodică a unui set de teste iniţiale şi sumative unice
1 Proiectarea unor modalităţi de evaluare eficientă Octombrie 2017

Ianuarie-mai 2013 Responsabilii comisiilor metodice Numărul testelor aplicate
Grafice şi statistici de progres şcolar
Chestionare de satisfacţie părinţi, elevi
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 60%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : elaborarea testelor iniţiale pe baza unor itemi raportaţi la standardele naţionale de performanţă pot orienta activitatea de proiectare a cadrelor didactice, cu efecte în învăţarea la elevi; întocmirea planurilor remediale
8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Efectuarea
asistenţelor la activităţile didactice 4, 6 Măsurarea calităţii actului de predare -învăţare -evaluare 2017-2018 Coordonator
CEAC Număr fişe observare lecţie
Număr cadre didactice asistate conform planificării
Planuri de îmbunătăţire individuală a cadrelor didactice
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: lecţii observate 75% din totalul cadrelor didactice
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :cadrele didactice dau dovadă de o pregătire atât psihopedagogică, teoretică, cât şi experenţială efectivă pentru ora de curs
8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Elaborarea procedurilor de lucru, a rapoartelor şi a documentelor de funcţionare a CEAC 6 Organizarea şi funcţionarea eficientă a CEAC permanent Director
CEAC
Şefi comisii Proceduri operaţionale pe sectoare
Documente CEAC
Rapoarte de autoevaluare şi monitorizare
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 100%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : existenţa unor linii directive de organizare a activităţilor, a demersurilor educaţionale dar şi de organizare şi funcţionare a unităţii şcolare determină o derulare temeinică şi eficientă în concordanţă cu finalităţile propuse, permiţând şi o evaluare gradată cu rol reglator
8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Participarea membrilor comisiei CEAC la cursuri de perfecţionare în evaluarea şi asigurarea calităţii 4 Formarea competenţelor în evaluare a membrilor CEAC Martie-iunie 2018 Coordonator CEAC 2 membri CEAC formaţi
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 40%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : se impune o strategie de perfecţionare cu caracter practic- aplicativ

RAEI – Partea a IV-a.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

Nr. crt Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Achizitionarea de volume noi, manuale pentru fiecare disciplina 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent Bibliotecar
Manager Cresterea cantitativa cu peste 30% si existenta a cel putin unui manuale pe disciplina de studiu
Diversificarea mijloacelor de învătământ prin achiziţia de softuri educaţionale şi alte materiale informatice şi audiovideo, luând în considerare cerinţele curriculare şi solicitările
personalului didactic şi ale educabililor 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent CA
Echipa managerială
Responsabiliai comisiilor metodice creşterea cu cel puţin 5 % pe an a fondului de material informatic şi audio-video

Utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent CA
Echipa managerială
Responsabiliai comisiilor metodice Existenta de materiale auxiliare in biblioteca scolii

Sondarea satisfacţiei personalului şcolii, a elevilor şi a părinţilor privind dotarea cu mijloace de învăţământ si auxiliare a bibliotecii 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent CEAC
Echipa managerială - creşterea satisfacţiei personalului şcolii, elevilor şi a părinţilor la 100%
-creşterea interesului elevilor pentru studiu prin folosirea materialelor existente in biblioteca scolara
Intocmirea testelor, fiselor de evaluare 1 Realizarea activitatii de evaluare prin planificarea ei la nivelul comisiei metodice Permanent Echipa managerială
Responsabilii comisiilor metodice Fise de evaluare si teste pentru toate clasele si nivelurile de instruire ale scolii
Stabilirea punctelor tari si a celor slabe in ceea ce inseamna realizarea obiectivelor curriculare 1 Realizarea activitatii de evaluare prin planificarea ei la nivelul comisiei metodice Permanent Echipa managerială
Responsabilii comisiilor metodice Fiecare cadru didactic stabileste care sunt puncte le slabe si puncte le tari in realizarea obiectivelor invatarii la elevi
Intocmirea unor planuri remediale pentru elevii care nu au atins performanta 1 Realizarea activitatii de evaluare prin planificarea ei la nivelul comisiei metodice Permanent Echipa managerială
Responsabilii comisiilor metodice Toti profesorii isi vor intocmi planuri remediale
Participarea unui număr mare de cadre didactice
la activităţi de cercetare ştiinţifică în cadru organizat: cursuri, grade didactice 4 Aplicarea rezultatelor cercetării de profil la clasă
Permanent Şefii de
catedră
Echipa managerială Certificate
Diplome
cel puţin una pe fiecare cadru didactic din şcoală

Valorificarea rezultatelor cercetării de profil în
activitatea educaţională 4 Aplicarea rezultatelor cercetării de profil la clasă
Permanent Şefii de
catedră
Profesori 50 % lecţii susţinute /profesor în urma perfecţionării pentru creşterea performanţelor învăţării
la 100%
Elaborarea şi pregătirea in cadrul unor planuri remediale privind
progresul şi dezvoltarea elevilor 1 Creşterea procentului de promovabilitate la examenele de bacalaureat permanent Cadre didactice
Şefi comisii metodice Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale cu cel putin 30%
Elaborarea şi aplicarea de instrumente de evaluare la nivelul comisiilor metodice privind progresul şcolar al elevilor 1 periodic Cadre didactice
Şefi comisii metodice Creşterea nivelului de pregătire de la evaluarea iniţială pănă la evaluarea finală
la 95% dintre elevi
Monitorizarea strictă a absenţelor nemotivate înregistrate de elevi conform procedurii existente 1 Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar Lunar, conform termenelor din procedură Diriginţi Reducerea absenteismului tuturor elevilor din şcoală
aplicând foaia de parcurs
Contactarea familiilor şi organizarea şedintelor de consiliere cu elevi/părinţi 1 Cand este cazul Diriginţi
Consilier şcolar Reducerea absenteismului cu 100%

 

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ                    
       pentru anul şcolar :   2016-2017                    
                                         
Stimaţi colegi,
Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi.
Aceste date sunt necesare  în vederea corelării  principalilor factori care influenţează performanţa şcolară (factori de risc) cu rezultatele pe care le raportaţi.

Raportul vizează ansamblul unităţii şcolare, astfel încât informaţiile solicitate se referă atât la şcoala coordonatoare, cât şi la unităţile (structurile) subordonate. În aceste condiţii, toţi itemii solicită informaţii la nivelul întregii unităţi, iar, în cazul unor date distincte pe fiecare dintre cele două categorii, precizarea se face în cadrul întrebării. De asemenea, specificaţiile referitoare la elevi solicită informaţii privind totalul efectivelor şcolare din unitate, atât copiii cuprinşi în învăţământul preşcolar, cât şi elevii.

Datele  solicitate pot cuprinde  atât informaţii privind  anul şcolar curent, 2013-2014, cât şi aspecte ( precum rezultatele elevilor, participarea şcolară, formarea personalului etc.), raportate ca finalităţi ale anului şcolar anterior 2012-2013 (anul şcolar  la care face referire itemul este menţionat în întrebarea formulată).

Raportul  este structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word:
    RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate)
    RAEI – Partea  a II-a (Descrierea activităţilor  de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior)
    RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă  pe baza indicatorilor  de performanţă)
    RAEI –Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs)
Prin urmare, veţi realiza două documente, unul în format Excel şi unul în Word.

Indicaţii de completare pentru părţile I şi a III-a (format Excel):
R
ăspunsul se va completa în  caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea  cifrei  corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă. 
Dacă  unele  întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat
în fiecare caz în parte, imediat după întrebare.
ATENTIE! 
Raportul cuprinde şi date (indicatori) de control si corelare a informaţiilor (sume, procente, niveluri medii etc.), inclusiv
atenţionări, care vă oferă posibilitatea verificării informaţiei introduse şi corectarea imediată a eventualelor date eronate.


Indicaţii de completare pentru părţile  a II-a şi a IV-a (format Word): sunt părţi descriptive, informaţia este  la decizia directorului.  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Indicaţii de salvare a celor doua fisiere (EXCEL: RAEI I+III; Word:RAEI II+IV):

Cele două documente se transmit împreună, într-un fişier arhivat, la Inspectoratul Şcolar, pe adresa de corespondenţă electronică aracipraei@gmail.com
•    Pentru eficientizarea preluării  fişierelor,  atat acest fisier (in format EXCEL), cat si fisierul Word (cuprinzand partea II si a IV) vor fi
salvate pentru o anumita unitate de invatamant,cu o aceeasi denumire, rezultata din următoarea codificareindicativ judeţ _cod SIRUES al unitatii
(exemplu:  Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu nume fişier:AB_ 1102996 )
•   Pentru situaţiile în care
nu se cunoaşte codul SIRUES, în locul acestuia  utilizaţi pentru salvare denumirea unităţii scrisă cu caractere mici şi fără diacritice. (exemplu:  Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu numele de fişier: AB_scoala gimnaziala pianu de sus)

NU UITATI SA SALVATI FISIERUL UTILIZAND CODUL UNITATII DVS.!
Date fiind procedurile automate de preluare a informatiilor, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu sunt recunoscute si nu vor fi luate în considerare!
           
           
           
           
           
           
                                         
 RAEI – Partea I  - Indicatori de structură şi context; rezultate                                   
                 
                                         
I. Date de identificare a unităţii de învăţământ    Casete de raspuns
                                         
D01  Denumirea unităţii                    D01-nume  
  Cod SIRUES                   D01-cod SIRUES Şcoala Gimnazială „Dani Gergely” Ghimeş            
  Localitatea                    D01-localitate Ghimeş-Făget        
  Judeţul                     D01-judet BC              
                                         
D02 Mediul de rezidenţă                  D02 2              
    1.Urban                                    
    2.Rural                                    
                                         
D03 Poziţionarea şcolii în localitate               D03 1              
    1.zonă centrală                                  
    2.zonă semiperiferică                                
    3.zonă periferică                                  
                                         
D04 Şcoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată :                    
    1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic (somaj ridicat/ comunitati defavorizate etc.) 1.DA 2.NU   D04a 1              
                           
    2. Zona cu probleme de acces(zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale ferată, trafic stradal intens etc.) 1.DA 2.NU   D04b 1              
                           
                           
                                         
D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012)   D05 7              
                     
     1. Unitate de educaţie timpurie antepreşcolară                            
     2. Grădiniţă cu program normal (GPN)                              
     3. Grădiniţă cu program prelungit (GPP)                              
     4. Grădiniţă cu program săptămânal (GPS)                            
     5. Centru de zi (CZ)                                  
     6. Şcoală primară (S04)                                
     7. Şcoală gimnazială (S08)                                
     8. Liceu teoretic                                   
     9. Liceu filieră vocaţională                                
    10. Liceu tehnologic                                  
    11. Liceu                                    
    12. Colegiu                                   
    13. Colegiu tehnic                                   
    14. Colegiu naţional                                  
    15. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special                           
    16. Şcoală postliceală                                
    17. Unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare                          
                                         
D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare             D06 1              
    1. Unitate de stat                                  
    2. Unitate particulară                                
                                         
D07 Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:   D07   mii RON            
                     
                     
                                         
D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie             D08 1              
    1. unitate de învăţământ tradiţional                              
    2. unitate de învăţământ alternativ                               
    3. unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ                        
    4. unitate de învăţământ special                               
                                         
D09 Responsabilităţi în reţea:                 D09 2              
    1. unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate                          
    2. unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate                           
                                         
D10 Dacă sunteţi unitate coordonatoare , vă rugăm să precizaţi:                          
    1. numărul total de structuri din subordine   D10-1 1              
    2. numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea coordonatoare   D10-2                
                          1 Exista si alte forme          
                                         
D11 Precizaţi care sunt nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate            
                 
    1. antepreşcolar                 D11-1                
    2. preşcolar                 D11-2 2 2 2          
    3. clasa pregătitoare                 D11-3 3 3 3          
    4. primar                   D11-4 4 4            
    5. gimnazial                 D11-5 5 5            
    6. liceal                   D11-6                
    7. profesional                 D11-7                
    8. postliceal                 D11-8                
                                         
                                         
D12 În cazul liceului, precizaţi filierele prezente în unitate:                            
    1. filiera teoretică                 D12-1                
    2. filiera tehnologică                 D12-2                
    3. filiera vocaţională                 D12-3                
                                         
  D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate:                    
    1. profil umanist                 D12a-1                
    2. profil real                 D12a-2                
                                         
  D12b În cazul filierei tehnologice, precizaţi profilurile de formare profesională din unitate:                    
    1. profil tehnic                 D12b-1                
    2. profil servicii                 D12b-2                
    3. profil resurse naturale şi protecţia mediului           D12b-3                
                                         
  D12c În cazul filierei vocaţionale, precizaţi profilurile de formare vocaţionala din unitate:                    
    1. profil artistic                 D12c-1                
    2. profil pedagogic                 D12c-2                
    3. profil sportiv                 D12c-3                
    4. profil teologic                 D12c-4                
    5. profil militar                 D12c-5                
                                         
D13 Alte formede învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „cu frecvenţă - zi”                      
    1. Programul „A doua şansă”               D13-1                
    2. Învăţământ "cu frecvenţă -seral"             D13-2                
    3. Învăţământ "cu frecvenţă redusă"             D13-3                
                          0              
Atenţie!
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se colecteaza şi  la nivelul celorlalte forme existente in unitate.
                   
                   
                   
                   
                                         
D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala in învăţământul „cu frecvenţă - zi”, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri:       Unitatea coordonatoare Structurile subordonate            
                   
    1. un schimb                 D14 1 1            
    2. două schimburi                                  
    3. trei schimburi                                  
                                         
D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (total coordonatoare şi structuri)                       
    1. limba română                 D15-1                
    2. limba maghiară                 D15-2 2              
    3. limba germana                 D15-3                
    4. alte limbi                 D15-4                
                                         
D16 Limbi străine studiate in unitate (total coordonatoare şi structuri)                         
    1. limba engleza                 D16-1 1              
    2. limba franceza                 D16-2                
    3. limba germana                 D16-3                
    4. alte limbi                 D16-4                
                                         
D17 Precizaţi numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul „cu frecvenţă - zi” / cu program normal din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri      Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate          
               
    1. Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar         D17-1     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    2  Numărul de grupe din învăţământul preşcolar         D17-2     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12        
    3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP)           D17-3     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13        
    4. Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV)           D17-4     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14        
    5. Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII)         D17-5 9 4 13 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15        
    6. Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII)       D17-6     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16        
    7. Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a   D17-7     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17        
    8. Numărul de grupe la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului    D17-8     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18        
    9. Numărul de clase din învăţământul postliceal         D17-9     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19        
    Total         D17 9 4 13          
                                         
                                         
D18 Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învăţământul cu frecvenţă de zi din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri      Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate          
               
    1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar           D18-1     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar           D18-2 35 34 69 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12        
    3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP)           D18-3 12 4 16 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13        
    4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV)           D18-4 65 20 85 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14        
    5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII)         D18-5 58 24 82 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15        
    6. Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII)         D18-6     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16        
    7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a   D18-7     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17        
    8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului    D18-8     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18        
    9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal           D18-9     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19        
    Total                   D18 170 82 252          
    Total grădiniţă                   35 34 69          
    Total niveluri şcoală                   135 48 183          
                                         
D19 Dacă în unitate aveţi copii /elevi cu CES, precizaţi numărul acestora, pe niveluri de învăţământ (total coordonatoare şi structuri):     Total elevi CES unitate              
                   
    1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar           D19-1   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11            
    2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar           D19-2 2 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12            
    3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP)           D19-3   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13            
    4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV)           D19-4   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14            
    5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII)         D19-5   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15            
    6. Numărul de elevi din învăţământul liceal (IX-XII/XIII)         D19-6   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16            
    7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a   D19-7   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17            
    8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului    D19-8   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18            
    9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal           D19-9   Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19            
    Total                   D19 2              
                                         
D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe ("cu frecvenţă-seral", "cu frecvenţă redusă", "A doua şansă"), precizaţi numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme (total coordonatoare şi structuri)                    
      Numar de clase Numar de  elevi            
                 
    1. Programul „A doua şansă” - învăţământ primar        D20-1                
    2  Programul „A doua şansă” - învăţământ secundar inferior       D20-2                
    3. Cu frecventa - seral:  învăţământ liceal        D20-3                
    4. Cu frecventa - seral: -învăţământ postliceal        D20-4                
    5. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ primar       D20-5                
    6. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ gimnazial       D20-6                
    7. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ liceal ciclul inferior       D20-7                
    8. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ liceal ciclul superior       D20-8                
    Total         D20 0 0            
                                         
                                         
Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri si specializari (total coordonatoare şi structuri)                    
                                         
D21 Filiera teoretica                     Numar de clase Numar de  elevi            
D21a Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi”                    
  Profil umanist 1. Filologie                 D21a-1                
  2. Ştiinţe sociale                   D21a-2                
       Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 113
Heti: 445
Havi: 2 424
Össz.: 85 066

Látogatottság növelés
Oldal: ARACIP
Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely - © 2008 - 2021 - danigergelyiskola.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat