Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely

Primary School Dani Gergely GHIMES -FAGET

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANI GERGELY” GHIMEȘ

COMUNA GHIMEȘ- FĂGET, JUDEȚUL BACĂU

TEL/ FAX. 0234 385 615

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

                                                                            

                                                                                                                                                       1571/ 08.11.2016

 

 

Concurs ocupare post SECRETAR

 

Având în vedere :

 • Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Art.III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,
 • Art.91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
 • Procedura de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTĂRÂREA de Guvern  nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/24.11.2014.

 

Scoala Gimnazială ,,Dani Gergely” Ghimeş organizează, la sediul său din localitatea Ghimeş, concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR  - personal didactic auxiliar, cu 0,5 normă, pe perioada nedeterminată.

Concursul va fi organizat în perioada 29.11.2016 conform calendarului.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română,şi limba maghiară  scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 

 • studii      superioare   

 

 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

 

 1. 1.   Aptitudini necesare:

-          capacitatea de organizare a muncii;

-          organizare şi coordonare

-          analiză şi sinteză

-          planificare şi acţiune strategică

-          control şi depistare a deficienţelor

-          rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor

-          excelentă comunicare orală şi scrisă

-          lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia

-          bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general

-          bune abilităţi de gestionare a resurselor umane

-          capacitate de consiliere şi îndrumare

-          abilităţi de mediere şi negociere

-          gestionarea eficientă a resurselor alocate

-          abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele

-          inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);

-          capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

-          corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii

 

2.   Comportamentul şi conduita:

-       să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

-       sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI.

-       sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

 

3.   Cerinte psihologice:

-       asumarea responsabilitatilor;

-       rezistenta la sarcini repetitive;

-       adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;

-       echilibru emotional.

 

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:

 

 1. 1.       Proiectarea activității

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.

1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului. 1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.

1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

 

2.       Realizarea activităților

2.1. Organizarea documentelor oficiale.

2.2.  Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.

2.3.  Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.

2.4.   Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

2.5.  Alcătuirea de proceduri.

3.       Comunicare și relaționare

3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului. 3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției 3.3..Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.

3.4.     Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.

3.5.     Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.

4.       Managementul carierei și al dezvoltării personale

4.1.   Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2.    Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.

4.3.  Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.

5.       Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii

5.2.              Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.

5.3.               Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

5.4.              Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

6.       Conduita profesională

6.1.  Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

 

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Este responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic ;
 2. Operează REVISAL;
 3. Întocmește documentele de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a acestora aprobata de director și în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;
 4. Completează actele de studii ale absolvenților;
 5. Completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) in baza cererilor solicitantilor. Se ocupa de completarea registrelor matricole si a cataloagelor examenelor de absolvire care atesta dreptul de eliberare a acestor documente ;
 6. Intocmeste dosarele pentru elevii inscrisi la examenul de capacitate, bacalaureat si le pune la dispozitia comisiei, dupa ce au fost verificate si aprobate de directorul/directorul adjunct al unitătii scolare;
 7. Gestionează şi asigură arhivarea și siguranța actelor de studii la nivelul unității de învățământ.
 8. Intocmeşte şi transmite situaţiile statistice școlare cerute de inspectoratul şcolar şi de minister.
 9. Face parte din Comisia de gestionare SIIIR.
 10. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ.
 11. Păstrează și aplică sigiliul școlii potrivit reglementărilor legale și ale regulamentului/procedurilor existente la nivelul unității de învățământ..
 12. Se ocupa de organizarea arhivei scolare, in conformitate cu legislatie in vigoare ;
 13. Completeaza foile matricole ;
 14. Se ingrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara ( legi, decrete, ordine, regulamente, instructiuni, metodologii) ;
 15. Intocmeste statele de plata potrivit condicii de prezență;
 16. Face parte din Comisia pentru burse și alte forme de sprijin material;
 17. Redacteaza corespondenta scolii;
 18. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a directorului.
 19. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar;
 20. Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii, intocmeste diverse situatii necesare procesului instructiv educativ si activitatilor de secretariat ;
 21. Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale;
 22. Asigură managementul activităţii de secretariat şi conducerea operativă zilnică a compartimentului.
 23. Deleagă o parte din sarcinile primite și urmărește îndeplinirea acestora de către secretarul unității de învățământ pe care îl are în subordine.
 24. Stabilește programul de lucru al compartimentului și-l înaintează spre aprobare directorului și Consiliului de administrație.
 25. Asigură păstrarea în deplină siguranță a registrelor de evidență existente în unitate.

 

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
 3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
 4. Actele de studii - tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente şcolare;
 7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 9. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale cu completările şi modificările ulterioare.
 2. OMEC 5115/2014 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
 3. preuniversitar;
 4. Legea 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 5. Legea 63/2011 - privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar;
 6. H.G. 250/1992, actualizată - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariatiilor din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 - Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
 8. Legea 263/2010, actualizată - privind sistemul unitar de pensii publice;
 9. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999;
 10. HG 1294/2004 - acordarea ajutorului financiar "Euro 200"
 11. Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
 12. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
 13. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;
 14. Ordin 5565/31.10.2011 - Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 15. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 16. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;
 18. OUG nr 10/2008 - salarizarea personalului nedidactic din învăţământ;

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE:

 • selectia dosarelor
 • proba practică - 100 de puncte
 • probă scrisă – 100 de puncte
 • interviu - 100 de puncte

Candidaţii care nu obţin minim 70 de puncte la fiecare practică nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute  la  fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Scoala Gimnaziala ,,Dani Gergely” Ghimeş;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţă medicală cu mențiunea „apt pentru angajare post secretar ”care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. apreciere de la ultimul loc de muncă;
 8. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai sus.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. 1.  depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, până la 25.11.2016 , în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 - 14:00;
 2. 2.  selecţia dosarelor depuse : 25.11.2016
 3. 3.  afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 25.11.2016, ora 14:00
 4. 4.  depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 28.11.2016, între orele 09:00-12:00
 5. 5.  afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 28.11.2016, ora 15:00
 6. 6.  interviul – 29.11.2016, ora 9:00;
 7. 7.  afişarea rezultatelor probei probei practice : 29.11.2016, ora 12:00;
 8. 8.  depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 29.11.2016, între orele 12:30-14:00
 9. 9.  afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice – 29.11-2016, ora 14:30
 10. 10.  susţinerea probei scrise: 29.11.2016, ora 15:00;
 11. 11.  afişarea rezultatelor probei scrise : 05.12.2016, ora 12:00
 12. 12.  depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 05.12.2016, între orele 12:30-15:00
 13. 13.  afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 05.12.2016, ora 16:00
 14. 14.  afişarea rezultatelor finale: 06.12.2016, ora 12:00

CANDIDAŢII DECLARATI ADMIŞI SE VOR PREZENTA LA POST ÎN DATA DE: 19.11.2016.

Relatii suplimentare:

 • Ø la compartimentul secretariat, telefon 0234385615

 

Director,

Prof. Nagy- Galaczi Hajnal

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI SECRETAR ȘEF

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul, se încheie astăzi,                    , prezenta fişă a postului:

 

 

Numele şi prenumele:                                                               Postul:  SECRETAR ȘEF

Decizia de numire:                                          Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR

Nivelul postului: DE CONDUCERE

Număr de ore sarcini de serviciu: 0,5 NORMĂ

Cerinţe:

-  studii SUPERIOARE

-  studii specifice postului                                                                                                                       

- cunoștințe de operare pe calculator: AVANSATE

(WORD, EXCEL, INTERNET, POȘTĂ ELECTRONICĂ)

Relaţii profesionale:

 • ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
 • ierarhice de coordonare și control: pentru secretar;
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, compartimente similare ale altor unităţi de învăţământ ;
 • de reprezentare a  unităţii şcolare la activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa ca delegat.

Obiectiv general : asigurarea interfeţei dintre unitatea şcolară şi beneficiari (elev/părinte) precum şi comunicarea intra şi interinstituţională.

Obiectiv specific: managementul activităţilor de secretariat

I.          PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT

 

Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fişele postului, persoanelor care fac parte din el.

Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susținăto rii legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administrație.

 

 

 

 

Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:

a)  asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;

b)  întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;

c)  întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;

d)  înscrierea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului  de administraţie;

e)  înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii;

f)  rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor și evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa postului;

g)  completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unității;

h)  procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului;

i)  selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale,  după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naționale;

j)  păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naționale;

k)  întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;

l)  asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;

m)întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;

n)   întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;

 • o)   calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;

p)   gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;

q)   întocmirea și actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;

r)     păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;

s)    rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

Secretarul șef/secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.

Secretarul șef/secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.

 

Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.

 

II.   ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 

 1. 1.   Proiectarea activității

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii.

1.2. Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului. 1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.

1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

 

2.   Realizarea activităților

2.1. Organizarea documentelor oficiale.

2.2.  Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.

2.3.    Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice,  personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.

2.4.   Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

2.5.  Alcătuirea de proceduri.

 

3.   Comunicare și relaționare

3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului. 3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției 3.3..Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.

3.4.     Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.

3.5.     Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.

 

4.   Managementul carierei și al dezvoltării personale

4.1.   Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2.    Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.

4.3.  Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.

 

5.   Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii

5.2.              Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.

5.3.               Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

5.4.              Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

 

6.   Conduita profesională

6.1.  Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

 

III.     SARCINI DE SERVICIU

 1. Este responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic ;
 2. Operează REVISAL;
 3. Întocmește documentele de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a acestora aprobata de director și în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;
 4. Completează actele de studii ale absolvenților;
 5. Completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) in baza cererilor solicitantilor. Se ocupa de completarea registrelor matricole si a cataloagelor examenelor de absolvire care atesta dreptul de eliberare a acestor documente ;
 6. Intocmeste dosarele pentru elevii inscrisi la examenul de capacitate, bacalaureat si le pune la dispozitia

 

comisiei, dupa ce au fost verificate si aprobate de directorul/directorul adjunct al unitătii scolare;

 1. Gestionează şi asigură arhivarea și siguranța actelor de studii la nivelul unității de învățământ.
 2. Intocmeşte şi transmite situaţiile statistice școlare cerute de inspectoratul şcolar şi de minister.
 3. Face parte din Comisia de gestionare SIIIR.
 4. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ.
 5. Păstrează și aplică sigiliul școlii potrivit reglementărilor legale și ale regulamentului/procedurilor existente la nivelul unității de învățământ..
 6. Se ocupa de organizarea arhivei scolare, in conformitate cu legislatie in vigoare ;
 7. Completeaza foile matricole ;
 8. Se ingrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara ( legi, decrete, ordine, regulamente, instructiuni, metodologii) ;
 9. Intocmeste statele de plata potrivit condicii de prezență;
 10. Face parte din Comisia pentru burse și alte forme de sprijin material;
 11. Redacteaza corespondenta scolii;
 12. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a directorului.
 13. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar;
 14. Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii,     intocmeste    diverse  situatii necesare    procesului instructiv educativ si activitatilor de secretariat ;
 15. Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale;
 16. Asigură managementul activităţii de secretariat şi conducerea operativă zilnică a compartimentului.
 17. Deleagă o parte din sarcinile primite și urmărește îndeplinirea acestora de către secretarul unității de învățământ pe care îl are în subordine.
 18. Stabilește programul de lucru al compartimentului și-l înaintează spre aprobare directorului și Consiliului de administrație.
 19. Asigură păstrarea în deplină siguranță a registrelor de evidență existente în unitate.

 

IV.      ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de munca.

Secretarul şef are obligaţia de a respecta aceste norme si de a participa la şedinţele de protecţia muncii.

 

V.     PROGRAMUL ZILNIC

Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 08:00 la 12:00, respectându-se dispoziţiile legale referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihna

 

VI.    UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU:

Instrumente  specifice  muncii  de  birou  (computer,  imprimanta,  scanner,  xerox,  fax,  telefon, etc.).

 

VII.    DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

 

VII.1.       Aptitudini necesare:

-          capacitatea de organizare a muncii;

-          organizare şi coordonare

-          analiză şi sinteză

-          planificare şi acţiune strategică

-          control şi depistare a deficienţelor

-          rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor

-          excelentă comunicare orală şi scrisă

-          lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia

-          bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general

-          bune abilităţi de gestionare a resurselor umane

-          capacitate de consiliere şi îndrumare

-          abilităţi de mediere şi negociere

-          gestionarea eficientă a resurselor alocate

-          abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele

 

-          inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);

-          capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

-          corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii

 

VII.2.       Comportamentul şi conduita:

-       să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

-       sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI.

-       sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

 

VII.3.       Cerinte psihologice:

-       asumarea responsabilitatilor;

-       rezistenta la sarcini repetitive;

-       adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;

-       echilibru emotional.

 

VIII.     EVALUAREA

Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, cu indicatorii de performanță detaliați.

 

IX.    ALTE ATRIBUŢII

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor  de  serviciu  sau  îndeplinirea  lor  în  mod  necorespunzător  atrage  după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

 

Director,

Prof. Nagy- Galaczi Hajnal

 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

 

L.S                                                                     .................................................

.

Data: ..................

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 105
Tegnapi: 113
Heti: 443
Havi: 2 422
Össz.: 85 064

Látogatottság növelés
Oldal: ANUNŢURI
Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely - © 2008 - 2021 - danigergelyiskola.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »