Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely

Primary School Dani Gergely GHIMES -FAGET

iskola_vizio_001.jpg

 

 

 Március elsején elkezdődik a beiratkozás az óvodák és napközik kezdő csoportjaiba, valamint az iskolák első és ötödik osztályaiba. Ezzel kapcsolatosan fordulunk felhívásunkkal a szülök fele.

Kedves anyukák és apukák!

A gyermekeknek joguk van szüleik, nagymamáik és nagyapáik anyanyelvén tanulni! 
Adjátok meg gyermekeiteknek azt a természetességet, hogy sajátjaik között, egyenlő feltételek mellett kezdjék meg a tanulást, hogy az első években is értsék a tanító nénit és az osztálytársaikat!

 

 

                A GYIMESI ISKOLÁZTATÁS MÚLTJA                                 ÉS JELENJE 

 

 

Mint amikor a gazda megáll tavasszal a szántóföld szélén, szántás előtt, s kéri az Istent, hogy adja áldását és segítségét munkájában, úgy állunk mi is szülők, tanítók és gyermekek most szeptember közepén bizakodva, fohászkodva, kérve Isten segítségét, hogy eredményekkel végződhessen az előttünk álló tanév. Boldognak mondhatunk titeket gyermekek, hogy a művelődés szerény, de szeretett Dani Gergely magyar nyelvű iskolájába járva, sötétséget oszlató és világosságot gyújtó ismereteket szerezhettek, mely által a magatok életét szebbé, értékesebbé, s mások számára is hasznossá tudjátok tenni.

Minden emberi előrehaladásomnak bölcsője az iskola fehérre meszelt falai között ring. Az iskolában elvetett kicsiny mustármagból felnövekvő hatalmas terebélyes fa emeli koronáját magasra az égboltozat felé. Bizony nagy a tudás hatalma és ereje.

De hogy magunkénak mondhassuk csak egy részét is, azért bizony meg kell dolgozni, sokszor éjt nappallá tenni, s kenyerünket szemünk sós vizével is vegyíteni.

Mert eljön az idő, hogy számot kell adnunk az eltelt időről. S lesz-e majd karotokban erő, szívetekben elszántság, lelketekben nemes vetélkedés, ha majd egyszer hív benneteket a csángó népi érdekek védelmére?

Nem lángeszű emberekre van szükségünk (ezekből kevés is elég), hanem olyanokra, akikben a józan értelem nemes érzülettel és erős akarattal párosul, kik úgy élnek, ahogy beszélnek, kik a jövőt nem hirdetik, hanem szolgálják. Nem tagadhatjuk, hogy az utak, melyeket járnotok kell, nehezen járhatók és fáradságosak. De amilyen nehezek, éppolyan magasztosak is! Érdemes bizakodónak, istenfélőnek, s magyarnak lenni!

Csángó népünk benső megerősödése, más népekkel való versenyképessége, és így a ti boldogságotok is iskoláink munkálkodásától, s ezzel együtt népünk általános műveltségfokától függ.

Az iskolának az a feladata, hogy harmonikus, egész embert neveljen, tehát az összes lelki erőket érvényre juttassa. Az iskola akkor teljesíti feladatát, ha a népi élet alapján áll. Egy nép életében a nyelv maga a népélet, benne van a nép jelleme, kultúrája, egész belső érzésvilága. Egy nép csak az anyanyelvében találja meg magát, s csak azt tudja igazán szeretni. Az anyanyelv maga az ember. Valami szépet, fenségeset csak az anyanyelven lehet teremteni. A gondolkodás mélysége és a kedély bensősége csak az anyanyelven juthat kifejezésre.

A történelem tanúbizonysága szerint, nagyot a kultúrában csak azok a népek alkothatnak, akiknek a nyelvük szabadon fejlődhetett. Csak az anyanyelv fejlesztheti ki a gyermeki lélek belső erőit. Ez nem soviniszta álláspont, ez megrendíthetetlen természeti, pszichológiai és etikai alapelveken nyugszik. A népiskola nyelve nem lehet más, mint a népnek a nyelve. Itt a kettősségnek semmi helye, ha igazán az ember művelődéséről van  szó, s nem pedig valami politikai cél érvényesítéséről. Csakis anyanyelven lehet tanítani és nevelni olyan lelki tulajdonságokra, melyek elősegítik a létezést. Ilyen például az életrevalóság, aktív becsületesség, népközösségi érzék, találékonyság, örömet jelentő foglalkozás, helyes ön- és világismeret stb.

A mai fékvesztett, ideges, mohó világ éppen elég példával igazolja, mennyire szükség van mai gyermeknek arra, hogy alapos nevelést kapjon az önfegyelmezésben, hogy mily sürgős a keresztény szellemben való nevelés biztosítása.

 

Gyimesbükk iskoláiban, 1963-ban egyik napról a másikra megszűntették a magyar nyelvű oktatást, majd 1963-1989 között fakultatív tantárgyként lehetett magyar nyelvet tanítani, ami sajnos nagyon gyatrán ment. Beke György írja, hogy 1971-ben Gyimesbükkön a magyar nyelvet, mint fakultatív tantárgyat tanítják, de az iskola udvarán szünetekben magyar anyanyelvükön beszélgetnek a gyermekek. Nemsokára azonban már az osztálytermekben kiírták, hogy szünetekben sem  szabad magyarul beszélni, a román tanárok a magyar beszédért pofonokat osztogattak, akár a moldvai községekben ebben az időben, ahol szintén minden gyermek magyarul beszélt. 

1972-ben Dani Gergely lelkészt nevezik ki plébánosnak, aki Tekerőpatakról jött. Óriási hangsúlyt feketetett a gyermekek vallásos nevelésére, valamint az anyanyelv tanítására a hittanórák keretén belül, mivel az iskolákban román nyelven folyt az oktatás. 

 

A gyimesieknek szerencséjük volt egy Dani Gergely templomépítő pappal, aki kezébe vette a magyar nyelv oktatását. A hittanórára összegyűlt gyermekeket nemcsak hittanra, hanem magyarul írni, olvasni, Petőfi, Arany, Vörösmarty verseire tanította. Ezért Dani Gergelyt többször meghurcolták, megkínozták és megfélemlítették. Az oltár mellett esett össze és halt meg. Törvény és az alkotmány szerint biztosítva volt és van a tanulás minden formája, de a valóságban nem így volt. Telefonbeszélgetésekkel és megfélemlítéssel, meghurcoltatással, bebörtönözéssel segítettek az ellenállókon. 1990-ben Deáky András iskolaigazgató, Szőcs László, Antal András/Pecman /Vassz Ince plébános és a magyaroktatást szívügyűknek látó tanító, tanár kezdeményezésére három iskolában: nagygyimesi, bükki központi és a buhai iskolákban sikerült újraindítani a magyar nyelvű oktatást. Mára a buhai iskolában újból megszűnt a magyar osztály, a 90 %-ban magyar katolikus gyermekekből álló iskolában. Habár most lehetőség van a magyar nyelven történő tanulásra, a több évtizedes tiltás eredményeként sok szülő mégis román osztályba adja a gyermekeit.

Ma is folyik a beolvasztási kampány, az anyanyelv megszűntetésére. Éveken keresztül figyelem a tanév megkezdését. Még az év elején nem lehet tudni ki az iskola vezetője. Nem lehet tudni miért nem hirdetik meg a szabad katedrát és miért érkeznek oly nehezen a kinevezések. Miért nem biztosítják a tankönyveket, amelyeket minden évben koldulni kell innen-onnan, vagy régi könyvekből kell tanítani. Miért nem engedik a magyar tannyelvű tanfelügyelőség hatáskörébe, mert a nyelvet sem értik, az új tanfelügyelők csodálkoznak, hogy magyar iskola van Bákó megyében...

Az iskolának hagyományőrző ének- és tánccsoportja van. Az ide járó gyerekek a számítástechnika alapjait is elsajátítják.

Az eddig említetteken kívül a községnek még 5 iskolája van. Tarhavas patakán egy I-VIII és egy I-IV osztályos Terkucán, Bálványos-patakon I-VIII és Rakottyástelepen I-lV osztályos iskola működik. A tanítás ezekben az iskolákban román nyelven folyik. Mindegyik iskola mellett óvoda is működik.

A lakosság nemzetiségi összetételét és a beiskolázott gyermekek tannyelv szerinti megoszlását összehasonlítva  megállapítható, hogy míg a népesség 62 %-a magyar, addig a magyarnyelvű osztályokba járó gyerekek aránya 25%. 

 

„Nehéz lenne megjósolni a gyimesbükki és a moldvai csángó-magyar gyermekek magyar nyelvű oktatásának jövőjét. Én csak azt tudom mondani, ne adjuk fel! Utolsó leheletünkig próbáljunk megmaradni őseink hitében, nyelvében és  kultúrájában! – mondja DEÁKI ANDRÁS nyugalmazott igazgató úr, akinek döntő szerepe volt a magyar nyelvű tanítás visszaállításában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy Free Borders from TagBot Borders


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 4
Heti: 4
Havi: 453
Össz.: 114 078

Látogatottság növelés
Oldal: ISKOLÁNK
Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely - © 2008 - 2022 - danigergelyiskola.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »